Algemene Voorwaarden TAST Design / Tamara Stroop Business Coaching

Versie: oktober 2019

 

Artikel 1: Definities

 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. TAST Design: TAST Design eenmanszaak
 3. De klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie TAST Design een Overeenkomst heeft gesloten.
 4. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen De klant en TAST Design
 5. Producten en diensten/product/dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst.
 6. Website: tamarastroop.nl

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst die betrekking heeft op door TAST Design gevestigd te Wageningen te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “De klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via TAST Design producten en of diensten afneemt.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. TAST Design heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien TAST Design de Algemene Voorwaarden wijzigt, zullen de wijzigingen via de website van TAST Design of op een andere wijze aan De klant bekend gemaakt. Als De klant de wijziging niet wenst te accepteren is De klant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 

 1. Offertes van TAST Design zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of Overeenkomsten zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van TAST Design. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van TAST Design of door feitelijke uitvoering door TAST Design komt een Overeenkomst tot stand.
 3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van TAST Design ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. TAST Design behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 6. TAST Design behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
 7. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop TAST Design zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, module, workshop, cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is TAST Design bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen. Data en/of locaties voor offline workshops worden zo snel mogelijk aan de klant medegedeeld. Binnen 72 uur na deze mededeling heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden of zich in te schrijven voor de workshop op een ander gekozen moment. Restitutie van het betaalde bedrag vindt zo nodig plaats binnen 10 dagen na het annuleren van opdracht.
 8. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops van TAST Design, vindt slechts plaats tot 48 uur voor aanvang van de workshop tenzij anders vermeld. Op dat moment is de klant gerechtigd het deelnamebewijs aan een andere persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
 9. TAST Design behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens TAST Design de opdracht zal gaan uitvoeren.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 

 1. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten of anderszins wordt door TAST Design steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 2. Overeenkomsten gelden als geleverd, zodra TAST Design De klant schriftelijk/digitaal ervan in kennis heeft gesteld dat de dienst of product is geleverd. Vanaf het moment van levering komen de geleverde diensten en producten voor risico van De klant.
 3. TAST Design is gerechtigd de geleverde dienst of product (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat De klant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
 4. Als de uitvoering van de Overeenkomst tussen De klant en TAST Design volgens TAST Design extra werkzaamheden met zich meebrengt, of wanneer De klant extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat De klant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt of bijvoorbeeld omdat klant naar verloop van tijd meer producten of diensten vraagt dan eerder is overeengekomen), dan is TAST Design gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, aan De klant in rekening te brengen.
 5. TAST Design zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.
 6. Iedere overeenkomst tussen TAST Design en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. TAST Design kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 

Artikel 5: Medewerking door De klant

 

 1. De klant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. De klant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de diensten en producten op door TAST Design bekendgemaakte wijze en volgens de door haar bekendgemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken.
 2. Indien in uitzondering op artikel 5.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TAST Design zijn verstrekt, heeft TAST Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
 3. De klant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. De klant garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door TAST Design overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. De klant garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de diensten en producten overeenstemmen met de Overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving. De klant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van TAST Design en haar diensten en producten zou kunnen aantasten. De klant vrijwaart TAST Design volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart TAST Design ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
 4. De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij TAST Design hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 5. Als de De klant verhuist of het factuuradres of emailadres (voor facturatie) van De klant wijzigt, dan dient De klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuwe factuuradres schriftelijk aan TAST Design mee te delen.

 

Artikel 6: Vergoeding en Betaling

 

 1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 2. Alle prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s en zijn exclusief btw en overige heffingen.
 3. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door TAST Design. De klant is niet gerechtigd om enige vordering, opschorting of aftrek op TAST Design te verrekenen met de door TAST Design in rekening gebrachte bedragen. Ook bezwaren schorten de factuurdatum niet op.
 4. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 5. TAST Design heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 6. In geval van niet tijdige betaling kan TAST Design besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan TAST Design besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
 7. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door TAST Design aangewezen bank- of girorekening. TAST Design heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door TAST Design, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door TAST Design is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is TAST Design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en is De klant aansprakelijk voor de daaruit voor TAST Design voortvloeiende schade.
 8. TAST Design is gerechtigd de afgifte van producten en diensten die zij voor De klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door De klant aan TAST Design verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 9. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €35,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 11. Indien wenselijk dient De klant, op eerste verzoek van TAST Design, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens TAST Design. TAST Design is in zodanig geval gerechtigd de diensten of producten, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

 

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

 

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij TAST Design of bij de derde van wie TAST Design het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan De klant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent TAST Design aan De klant een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die De klant in het kader van de Overeenkomst aan TAST Design ter beschikking stelt, blijven berusten bij De klant of bij de derde van wie De klant het recht heeft verkregen deze materialen aan TAST Design ter beschikking te stellen. De klant verleent TAST Design het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
 3. De klant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan TAST Design ter beschikking te stellen. De klant vrijwaart TAST Design volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart TAST Design eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
 4. Het is De klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van TAST Design of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen, tenzij toestemming van TAST Design is verkregen.

 

Artikel 8: Privacy en geheimhouding

 

 1. Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt TAST Design persoonsgegevens. TAST Design draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 3. Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

 

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

 

 1. Indien door TAST Design aan De klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan De klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan De klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen. TAST Design zal zich altijd maximaal inspannen de diensten en producten volgens de Overeenkomst te leveren. Echter garandeert TAST Design niet dat De klant met behulp van de diensten en producten van TAST Design bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is TAST Design niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 3. TAST Design maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. TAST Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen of prijswijzigingen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop TAST Design geen invloed kan uitoefenen.
 4. Indien TAST Design onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.2 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan TAST Design uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de kosten die De klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van TAST Design te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van TAST Design wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
  – redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 6. TAST Design is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van de opgeleverde diensten en producten aan De klant, bijvoorbeeld een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door De klant of wijzigingen doorgevoerd door derden.
 7. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen zes maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens De klant is ingesteld.
 8. TAST Design spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van de online omgeving die, direct of indirect, verbonden zijn met de servers van TAST Design. TAST Design verschaft echter geen enkele garantie dat deze netwerken en/of online diensten nimmer in onbruik raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de online omgeving.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De klant is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan TAST Design tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De klant is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van De klant.
 2. Alle door TAST Design in het kader van de opdracht aan De klant geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van TAST Design totdat De klant alle verplichtingen (en betalingen) uit de Overeenkomst TAST Design volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt De klant geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.
 3. De klant zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat De klant de zaken onder eigendomsvoorbehoud van TAST Design niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.
 4. Alle door TAST Design ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door TAST Design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met De klant.
 5. Door TAST Design of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van TAST Design.

 

Artikel 11: Ontbinding en beëindiging

 

 1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien De klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 2. In geval van verzuim van De klant is TAST Design gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan De klant en/of het door De klant eventueel aan TAST Design verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 3. TAST Design is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien De klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. TAST Design zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien de klant een overeenkomst met TAST Design wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 10 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. In geval van annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden, is de klant verplicht tot betaling van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
 5. In geval van annulering van een los consultancygesprek binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek komt het gesprek te vervallen en zal als zodanig worden doorberekend aan de hand van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten op digitale producten waaronder een online cursus. Door de bestelling en de betaling van het digitale product krijgt de klant toegang tot de aankoop. De klant stemt daardoor uitdrukkelijk in dat hij daarmee afstand doet van het recht gebruikt te maken van het herroepingsrecht.

Artikel 12: Overmacht

 

 1. TAST Design is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 2. TAST Design is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar TAST Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen. TAST Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie TAST Design een overeenkomst is aangegaan.
 3. Naast het bepaalde in lid 12.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 4. Bij overmacht heeft TAST Design ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat TAST Design in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
 5. TAST Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregister of andere derden waarop TAST Design geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 13:  Bijzondere bepalingen trajecten / cursussen

 1. Inschrijving voor een traject en/of cursus kan enkel plaatsvinden via de desbetreffende aanmeldpagina via de websites van TAST Design.
 2. Na bestelling en betaling van het traject/de cursus ontvangt de klant een inschrijvings- en betalingsbevestiging.
 3. De duur varieert per traject/cursus en wordt tijdig aangegeven in de cursusomschrijving.
 4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van TAST Design aan te bieden of te doen geven.
 5. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. TAST Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van TAST Design in de praktijk tot uitvoering brengt.
 6. TAST Design is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens TAST Design, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
 8. De door TAST Design aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/cursussen mogen nimmer met derden worden gedeeld.
 9. Indien de klant beeldopnames, tijdens offline workshops en/of cursussen wenst te maken is hier voorafgaande toestemming van TAST Design voor nodig. Indien andere deelnemers op de beelden te zien zijn, is ook van hen toestemming vereist.
 10. Bij beëindiging van de online cursus vervalt het recht van de klant om in te loggen. De informatie welke beschikbaar is tijdens de cursus blijft het eigendom van TAST Design. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om materiaal, voor eigen gebruik, op te slaan.
 11. Het is de klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via online omgevingen of Facebookgroepen van TAST Design die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die: inbreuk maakt op intellectuele eigendommen, smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend, discriminerend is, porno of kinderporno bevat, de privacy van derden schendt of verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.
 12. TAST Design is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. TAST Design is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.
 13. Indien de klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de online omgevingen of Facebookgroepen van TAST Design die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 12.11 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is TAST Design gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de klant het recht toekomt van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien TAST Design op het moment van ontbinding, onder omstandigheden als omschreven in dit lid, nog vorderingen op de klant heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.
 14. TAST Design behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops indien de deelnemers door het gedrag een workshop belemmeren. Restitutie van betaalde workshopgelden is daarbij uitgesloten.

 

Artikel 14: Slotbepalingen

 

 1. Op een met TAST Design gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze Overeenkomst of die uit deze Overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Arnhem.